Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij omgaan met de gegevens die je aan ons verstrekt. 


Wij leggen uit welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en verwerkt en met welk doel. Ook maken wij duidelijk welke rechten je hebt als je persoonlijke informatie met ons deelt. Wij raden je aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen. 


De inhoud van deze verklaring kan op een later tijdstip eenzijdig worden aangepast. Wij zullen je altijd de nieuwste versie aanbieden. De meest recente versie is altijd leidend. Deze privacyverklaring heeft betrekking op Coöperatieve Vereniging Beko U.A. en de met haar in de groep verbonden bedrijven. 


Definities 

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder: 

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen. 


Privacy beleid 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het aangaan van een overeenkomst met jou en het nakomen van deze overeenkomst. Omdat we zaken met je doen of deden, omdat je een bestelling bij een van onze bedrijven hebt geplaatst, omdat je contact met ons opnam of omdat jij je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief. 


Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens delen met andere organisaties die ons bijvoorbeeld helpen met onze website of met de opslag van gegevens. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Deze wetgeving stelt eisen aan onder andere de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Datzelfde geldt voor de beveiliging van de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt. Ook zijn wij gebonden aan termijnen die gelden voor het opslaan en bewaren van persoonsgegevens. 


Wij hebben binnen onze organisatie een privacy coördinator benoemd. Deze ziet er binnen onze organisatie op toe dat de regels voor gegevensbescherming gevolgd worden. Indien je vragen hebt over hoe wij met jouw gegevens omgaan, neem dan contact op met deze privacy coördinator via de hieronder vermelde contactgegevens. 


De heer Gertwin Klomp

Telefonisch 0413-316800 

E-mail gertwin.klomp@beko-cooperatie.nl 

Post Postbus 437 - 5460 AK Veghel Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen? 

Je kunt ervoor kiezen om alle cookies, behalve de nodige cookies, uit te schakelen. In de instellingen van de browser kun je de instellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat cookies worden geblokkeerd. De meeste browsers geven je een uitleg over hoe je dit kunt doen in de zogenaamde 'help-functie'. Als je de cookies blokkeert, is het echter mogelijk dat je niet kunt genieten van alle technische functies die onze website te bieden heeft en dit kan een negatieve invloed hebben op je gebruikerservaring. 


Op onze website vind je links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Dit geldt ook voor de social media buttons (Facebook, Instagram en Youtube) die op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die je aan ons (persoonlijk of via de website) verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van jouw gegevens. 


Hoe worden persoonsgegevens beveiligd? 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Die maatregelen zijn van technische en organisatorische aard. Onder het laatste wordt verstaan dat alle informatie slechts toegankelijk is voor de personen die deze informatie ook daadwerkelijk nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Alle genomen maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig herijkt. 


Bewaren en vernietigen 

Wij bewaren persoonsgegevens totdat de overeenkomst met jou is uitgevoerd en tot 7 jaar daarna, dan wel langer indien dat op basis van wetgeving nodig is. Indien er gegevens worden bewaard zullen wij deze goed beveiligen. 


Jouw rechten 

Op basis van de wet heb je een aantal rechten die jouw privacy helpen beschermen, te weten: 

recht op correctie en aanvulling; 

recht op inzage; 

recht op beperking van de verwerking; 

recht op bezwaar; 

recht op dataportabiliteit; 

recht op vergetelheid; 


Indien je van een hierboven genoemd recht gebruik wilt maken kun je contact opnemen met onze privacy coördinator. 


Wat kun je doen als je een klacht hebt? 

Heb je een klacht over het gebruik van jouw gegevens of hoe wij je hierover informeren, neem dan contact op met onze privacy coördinator. Indien jouw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kun je deze voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.